NBHKs retningslinjer for avl


Retningslinjer for avl

Minstealder (nytt av 2020)
Klubben har som anbefaling at tisper har fylt 22 måneder ved første paring, og at hannhunder har fylt 18 måneder før første paring.

NKKs grunnregler

NKKs til enhver tid gjeldende «etiske grunnregler for avl og oppdrett» (revidert 2018) skal følges.

Gemytt

Bichon Havanais hengivne og sosiale vesen utgjør en viktig del av rasens særpreg. Avlshunder skal ha et rasetypisk gemytt og ikke vise overdreven nervøsitet eller aggressivitet. Det er den enkelte oppdretters ansvar å vurdere gemyttet til potensielle avlshunder og velge rasetypiske individer etter beste evne.

Generell helse

Alle avlshunder skal ha en generell god helse. I tillegg til å oppfylle de til enhver tid gjeldende helsekrav i NBHKs Retningslinjer for Avl, skal en avlshund også være fri for andre sykdommer og plager som kan ha en negativ effekt på hundens livskvalitet.

Øyelysning (obligatorisk ved avl) Klubben følger øyenlysernes anbefalinger for avl pr. 06.10.21
Eiere av Bichon Havanais bør påse at egen hund blir øyelyst. Øyelysning anbefales ved fylte 2, 4 og 6 år. Det kreves at øyelysinger ikke er eldre enn 1 år (12 mnd) ved paringstidspunkt.
Avlskrav for øyediagnoser:
Atresi Punctum Lacrimalis/manglende tårepunkt:
Kan brukes i avl, men bør pares med hund som ikke har samme feil.
Distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår:
Hunder med mild eller moderat grad kan brukes i avl, men bør pares med hund som ikke har distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår.
Katarakt (ikke medfødt):
Nytt av 20.09.21
Dersom det er krysset av for affisert på punkt 15 og underpunktet «andre», kan hunden brukes i avl, men anbefales å pare mot fri. Disse forandringene har tidligere kun blitt beskrevet under ‘‘Beskrivelse’’. Alle andre underpunkter enn «andre» på punkt 15 anbefales ikke brukt i avl. Dersom det er krysset av for «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.
Katarakt (medfødt):
Skal ikke brukes i avl dersom det er krysset av for «affisert». Dersom det er krysset av for «usikker» eller «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.
Persisterende Pupillmembran (PPM):
· Hunder som klassifiseres som affisert, men med små forandringer med strenger som krysser over pupille åpningen, kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer.
· Hunder med forandringer som affiserer synet anbefales ikke brukt i avl.
· Pigment på fremre linsekapsel uten andre forandringer beskrives, med klassifiseres ikke som PPM.
· Små forandringer på iris som ikke angår pupillåpningen anmerkes ikke på attesten.
· Leukoma med pigmentrester på endotel etter PPM dømmes som PPM -cornea selv om strenger ikke lengre ses
Primær Linseluksasjon:
Bør ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør brukes med forsiktighet.
Retinal Degenerasjon (PRA):
Skal ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør heller ikke brukes i avl.
Retinal Dysplasi (fokal, multifokal eller geografisk):
Kan brukes i avl, men bør pares med hund som ikke har retinal dysplasi.
Retinal Dysplasi (total): Skal ikke brukes i avl.

NB! 
Videre jobbes det med å få spesifisert de øyediagnosene som pr i dag faller under
Punkt 15, Ikke Medfødt Katarakt - Affisert - Andre.
Det er ikke ønskelig at dette kommer som ''Affisert Katarakt'' på Dog Web.
Begrunnelsen er fordi dette har ført til mange misforståelser og diskusjoner.
Her vil det etterhvert stå ''Affisert- Andre- Opaciteter.
Leder for Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi (NSVO) har jobbet målrettet med dette mot NKK for å endre fremstillingen i Dogweb.

NKK jobber nå med å få dette implementert i sitt system, så det vil ikke gå lang tid før dette er på plass.


Mer info om fremre y-søms katarakt og nedarving av katarakt her (oppdatert 2018)

Patellaluksasjon (obligatorisk ved avl)

Hundene skal undersøkes for patellaluksasjon. Patellaundersøkelse skal tidligst skje etter fylte 12 måneder. Klubben anbefaler imidlertid at den ikke tas før fylte 18 måneder. Undersøkelsen skal gjøres av en NKK-godkjent veterinær, og registreres på Dogweb. Kravet om NKK-attest gjelder ikke for utenlandske hannhunder som ikke bor i Norge. Disse må likevel ha en veterinærattest på at de er undersøkt for patellaluksasjon. Det kreves at avlsdyr er frie for patellaluksasjon (0/0). 

Hjerte

Ved den årlige vaksinasjonen vil hundens hjerte normalt undersøkes ved auskultasjon (veterinæren lytter på hundens hjerte med stetoskop). Eier kan da be om bekreftelse på at det ikke er oppdaget bilyder på hjertet, og denne kan sendes inn til klubben. Hunder med bilyd på hjertet skal ikke brukes i avl.

Eksteriør

Avlshunder bør være utstilt slik at man har en objektiv vurdering av om hunden har en sunn og rasetypisk konstruksjon. Utstillingskritikker kan være et godt hjelpemiddel for oppdretteren ved at de sier noe om hundens gode og mindre gode egenskaper. Dersom man skal bruke en hund i avl som ikke kan stilles ut, for eksempel på grunn av klippet pels, bør man likevel sørge for å få en objektiv eksteriørbedømming av hunden, enten i form av en uoffisiell beskrivelse fra en eksteriørdommer eller fra en erfaren oppdretter.

 

Ved valg av avlsdyr bør man etterstrebe å ikke pare to hunder med samme svakhet. Hunder med diskvalifiserende feil bør ikke brukes i avl. Dersom man skal bruke en hund med grove feil i avl, skal man velge en avlspartner som ikke har samme feil, og som heller ikke har nære slektninger med samme feil.


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no